ฉบับล่าสุด

สารบัญ

ความหลากหลายของพรรณไม้สกุลมะเดื่อในสังคมป่าภูเขาหินปูนพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ, ยุทธนา ทองบุญเกื้อ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย
กันย์ จำนงค์ภักดี
โครงสร้างสังคมพืชและกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
วสันต์ จันทร์แดง, ลดาวัลย์ พวงจิตร, นรินธร จำวงษ์
โครงสร้างของสังคมพืชและความหลากหลายของพรรณพฤกษชาติในวัดป่า จังหวัดอุบลราชธานี
จิราพัชร จำปาสิงห์, ธรรมรัตน์ พุทธไทย, สุระ พัฒนเกียรติ
สังคมเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
กิตติมา ด้วงแค
โครงสร้างและองค์ประกอบพรรณไม้ป่าดิบแล้ง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ดอกรัก มารอด, สถิตย์ ถิ่นกำแพง, จักรพงษ์ ทองสวี, วงศธร พุ่มพวง, ถาวร ก่อเกิด, สุธีระ เหิมฮึก, อัครพงษ์ นาคถนอม
การจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทยกรณีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุระ พัฒนเกียรติ, ปรัช กองสมบัติ

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal)

เพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักการและการประยุกต์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ของนักวิจัยชาวไทยและนานาชาติ

บทความทั้งหมด